วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แบบทดสอบพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ม.2

 แบบทดสอบรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย จำนวน 10 ข้อ
วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2

รื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย จำนวน 10 ข้อ

โดย นายแสงสว่าง เข็มทิพย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1)

ข้อความที่กล่าวว่า "ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคนละหนึ่งเสียงโดยเท่าเทียมกัน" สอดคล้องกับลักษณะสำคัญของสังคมประชาธิปไตยในข้อใด

   หลักความเสมอภาค

   หลักนิติธรรม

   หลักการเคารพเหตุผล

   หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน


ข้อที่ 2)
กำนันบุญมานัดประชุมชาวบ้านเพื่อตกลงกันเกี่ยวกับการตัดถนนเข้าหมู่บ้านซึ่งทำให้ที่ดินของชาวบ้านหลายคนถูกถนนตัดผ่าน การกระทำของกำนันบุญมาสอดคล้องกับข้อใด

   ความเสมอภาคของประชาชน

   การตัดสินใจของคนส่วนใหญ่

   การเคารพเหตุผล

   การประนีประนอม


ข้อที่ 3)
คณะกรรมการนักเรียนชวนนักเรียนไปพัฒนาสวนสาธารณะใกล้โรงเรียน การกระทำดังกล่าว สอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตยอย่างไร

   การเคารพสิทธิเสรีภาพ

   การทำงานอย่างมีเหตุผล

   การมีคุณธรรมจริยธรรม

   รับผิดชอบต่อส่วนรวม


ข้อที่ 4)
บริษัทสยามกลกิจรับคนงานพิการทำงานโดยให้ค่าจ้างเท่ากับคนที่ร่างกายสมบูรณ์ สอดคล้องกับข้อใด

   การมีคุณธรรม

   การเคารพเหตุผล

   การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

   การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน


ข้อที่ 5)
การปฏิบัติตนตามสถานภาพและบทบาท ข้อใดถูกต้อง

   คุณหมอธนาชอบร้องเพลงหารายได้พิเศษ

   หน่องเป็นนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร "เยาวชนคนดี"

   ครูสันติเป็นดารานำในการแสดงภาพยนตร์

   คุณแม่ของนก นำนกไปให้คุณยายเลี้ยงทุกวัน


ข้อที่ 6)
เอกภพไปปราศรัยหาคะแนนเสียงเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การกระทำของเอกภพสอดคล้องกับข้อใด

   สิทธิ

   เสรีภาพ

   หน้าที่

   บทบาท


ข้อที่ 7)
การที่สมาชิกในสังคมร่วมมือกันปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อม มีผลดีต่อสังคมในด้านใด

   ความสามัคคี

   ความมีระเบียบวินัย

   ความรับผิดชอบ

   จิตสาธารณะ


ข้อที่ 8)
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดที่สอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตย

   ประชาชนชุมนุมกันเรียกร้องให้รัฐบาลลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และยื่นคำขาดให้ตอบภายใน 15 วัน

   ชาวไร่อ้อยหยุดงานเพื่อเป็นข้อต่อรองกับเจ้าของโรงงานขอขึ้นราคาอ้อย

   พวกแรงงานชุมนุมกันที่บริเวณสนามหลวงขอให้รัฐบาลพิจารณาปรับปรุงค่าแรงงานขั้นต่ำ

   นักศึกษารวมกลุ่มกันเขียนป้ายโปสเตอร์ขับไล่อธิการบดี


ข้อที่ 9)
เอนกชวนเพื่อนไปเก็บขยะในบริเวณริมแม่น้ำ การกระทำของเอนกแสดงถึงการเป็นพลเมืองดีในเรื่องใด

   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น

   ความรับผิดชอบต่อชุมชน

   การบำเพ็ญประโยชน์

   รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ข้อที่ 10)
นกน้อยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปจับกุมหลานชายของตนที่ค้ายาเสพติด ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับการเป็นพลเมืองดีในเรื่องใด

   ป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม

   ความซื่อสัตย์ต่อสังคม

   การร่วมมือกันแก้ไขปัญหา

   ความรับผิดชอบในปัญหาสังคม


แบบทดสอบกฎหมายแพ่งและอาญา ม.3

   ดสอบเรื่อง กฎหมายแพ่งและอาญา จำนวน 10 ข้อ


วิชาlสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง กฎหมายแพ่งและอาญา จำนวน 10 ข้อ

โดย นายแสงสว่าง เข็มทิพย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1)

การกระทำในข้อใดจัดเป็นการกระทำความผิดทางแพ่ง

   แก้วเช่าบ้านของก้านแล้วค้างค่าเช่าเป็นเวลานาน

   ชาติเสพยาบ้า แล้วไม่ยอมทำงานให้แก่นายจ้าง

   โต้งลักรถจักรยานยนต์ของต่อ แล้วนำไปทิ้งน้ำ

   สวยตบหน้าสาว เพราะสาวไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว


ข้อที่ 2)
สัญญาซื้อขายในข้อใดที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

   โทรศัพท์เคลื่อนที่

   รถยนต์

   แหวนเพชร

   ห้องแถว


ข้อที่ 3)
เก๋กู้ยืมเงินก้อน เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 2 ปี โดยเขียนในสัญญาว่า ชำระดอกเบี้ยตามกฎหมาย เมื่อครบกำหนดตามสัญญาเก๋ต้องชำระดอกเบี้ยให้ก้อนเป็นจำนวนเงินเท่าไร

   700 บาท

   750 บาท

   740 บาท

   1500 บาท


ข้อที่ 4)
เดี่ยว ติ๊ก และแตน ร่วมกันต่อยตั้ม เพื่อแย่งโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วพากันหลบหนีไป เดี่ยว ติ๊ก และแตน มีความผิดฐานใด

   ลักทรัพย์

   ปล้นทรัพย์

   ชิงทรัพย์

   วิ่งราวทรัพย์


ข้อที่ 5)
บุคคลในข้อใด ไม่จัดอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

   คู่ความ

   ทนายความ

   ผู้พิพากษา

   ตำรวจ


ข้อที่ 6)
นิภาทำสัญญาเช่าห้องแถวของกล้าหาญ 1 ห้อง เป็นเวลา 3 ปี โดยทำสัญญาเช่ากันเอง มีนวลและฟ้าเป็นพยาน เมื่อเวลาผ่านไป 2 ปี นิภาไม่ชำระค่าเช่าห้องให้กล้าหาญอีกเลย กล้าหาญบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่

   ไม่ได้ เพราะเช่าไม่ครบ 3 ปี

   ได้ เพราะไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

   ได้ เพราะนิภาผิดสัญญาเช่า

   ได้ เพราะเป็นสิทธิของกล้าหาญ ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์


ข้อที่ 7)
เด็กชายโต้งแอบหยิบรองเท้าคู่ใหม่ของเด็กชายเต้ยที่วางไว้หน้าห้องสมุดไป แล้วเอารองเท้าคู่เก่าของตนมาวางไว้แทน เด็กชายโต้งมีความผิดฐานใด

   วิ่งราวทรัพย์

   ยักยอกทรัพย์

   ชิงทรัพย์

   ลักทรัพย์


ข้อที่ 8)
ข้อใดเรียงลำดับโทษทางอาญาจากหนักไปเบาได้ถูกต้อง

   ประหารชีวิต กักขัง จำคุก ริบทรัพย์สิน ปรับ

   ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ริบทรัพย์สิน ปรับ

   ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน

   ประหารชีวิต กักขัง จำคุก ปรับ ริบทรัพย์สิน


ข้อที่ 9)
นายยศยิงปืนเข้าไปในรถโดยสารประจำทาง กระสุนปืนไปถูกนางน้อย ถึงแก่ความตาย นายยศมีความผิดฐานใด

   ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา

   ฆ่าคนตายโดยประมาท

   ฆ่าคนตายโดยเจตนา

   ฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน


ข้อที่ 10)
สันต์เช่าซื้อรถจักรยานยนต์จากร้านนายชัยเป็นเงิน 5,000 บาท โดยมีข้อตกลงในสัญญาว่าจะชำระ 10 งวด งวดละ 500 บาท สันต์ชำระเงินแก่นายชัย 8 งวด แต่ปรากฏว่าสันต์ไม่ชำระเงินงวดที่ 9 และ 10 นายชัยจึงบอกเลิกสัญญาและริบเงินที่สันต์ชำระมาแล้วทั้งหมด การกระทำของนายชัยเจ้าของร้านจักรยานยนต์สามารถกระทำได้หรือไม่ อย่างไร

   ได้ เพราะร้านจักรยานยนต์ของนายชัยเป็นร้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย

   ไม่ได้ เพราะเงินของนายสันต์ส่งไปให้นายชัยจำนวน 8 งวดนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของนายสันต์

   ได้ เพราะสันต์ผิดสัญญาเช่าซื้อโดยผิดนัดไม่ชำระเงิน 2 งวดติดกัน

   ไม่ได้ เพราะได้ทำสัญญาเช่าซื้อถูกต้องแล้ว นายชัยต้องรอให้นายสันต์ชำระเงินงวดที่ 9 และ 10 ก่อน